Jiyu ippon kumite

Attacks for set 1 & 2:

  • Oi zuki jodan,
  • Oi zuki chudan
  • Mae geri

Defences Set 1:

  • Hidari tate Shuto uke, gyaku zuki, Hikite gamae
  • Hidari soto uke, gyaku zuki,┬áHikite gamme
  • Hidari geddan barai, gyaku zuki,┬áHikite gamae

Defences Set 2:

  • Hidari nagashi uke, Migi ura zuki, Hitike gamae
  • Migi seiryuto geddan uke, Migi uraken uchi
  • Migi geddan barai, Hidari gyaku tate shuto, Migi kizami zuki