1st Kyu – Brown Belt

Kihon

 • Kizami Zuki, Sanbon Zuki x10 Zenkutsu Dachi
 • Oi Zuki, Gyaku Zuki, Age empi uchi x10 (b/w) Zenkutsu Dachi, fudo dachi, zenkutsu dachi
 • Kizami zuki, gyaku zuki, mae geri, uraken uchi, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Shuto uke, Ashi Mae geri, Gyaku nukite x10 (b/w) Kokutsu, zekutsu dachi
 • Uchi nde uke, kizami zuki, gyaku zuki x10 (b/w) kokutsu, zenkutsu dachi
 • Gyaku zuki, uraken uchi x10 (b/w) zenkutsu dachi
 • Ashi Barai (front leg), gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ashi Barai (back leg), kizami zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ashi Barai (back leg), Oi zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ushiro geri, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ura mawashi geri, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ushiro ura mawashi geri, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Mawashi geri, Yoko geri kekimi (Same leg), gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Shiho gyaku zuki (four sides)
 • Shiho mawashi empi uchi (four sides)
 • Shiho age empi uchi (four sides)
 • Mae geri, Yoko geri kekomi, Ushiro geri, Maswashi geri (on the spot)

Kumite

 • Kihon Ippon Kumite – Set 1,2,3,4 & 5
 • Jiyu Ippon Kumite – Set 1,2 & 3
 • Jiyu Kumite: To 3 ippon (points)

Kata

 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Join
 • Jitte
 • Kanku Dai

Plus one kata from: Heian Shodan, Neian Nidan, Nedan Sandan, Heian Yondan, Heian Godan or Tekki Shodan

Plus one kata bunkai application. (Examiners choice)