2nd Kyu – Blue Belt

Kihon

 • Kizami Zuki, Sanbon Zuki x10 Zenkutsu Dachi
 • Soto uke, Yoko empi uchi, Uracken uchi Gyaku zuki x10 (b/w) Zenkutsu Dachi, Kiba dachi, zenkutsu dachi
 • Uchi nde uke, kizami zuki, gyaku zuki x10 (b/w) zenkutsu dachi
 • Shuto uke, Ashi Mae geri, Gyaku nukite x10 (b/w) zekutsu dachi
 • Shuto uke, Ashi mawashi geri, Gyaku nukite x10 (b/w) zenkutsu dachi
 • Ren geri, jodan, chudan x10 zenkutsu dachi
 • Mawashi geri, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Ushiro geri, gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Mae geri, Mawashi geri (Same leg), gyaku zuki x10 zenkutsu dachi
 • Shiho uraken uchi (four sides)
 • Shiho mawashi empi uchi (four sides)
 • Shiho age empi uchi (four sides)
 • Mae geri, Yoko geri kekomi, Ushiro geri (on the spot)

Kumite

 • Kihon Ippon Kumite – Set 1,2,3 & 4
 • Jiyu Ippon Kumite – Set 1,2
 • Jiyu Kumite: To 3 ippon (points)

Kata

 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Join