4th Kyu – Orange Belt

Kihon

 • Oi Zuki, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Age Uke, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Uchi ude Uke, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Soto Uke, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Geddan Barai, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Shuto ukem Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi
 • Mae Geri x 5 Zenkutsu Dachi
 • Mae Geri, Gyaku Zuki x5 Zenkutsu Dachi

Kumite

 • Kihon Ippon Kumite – Set 1
 • Gohon Kumite

Kata

 • Heian Shodan